Privacyverklaring

In deze privacyverklaring leest u welke persoonsgegevens we verzamelen wanneer u onze website gebruikt, waarom we deze gegevens verzamelen en wat we ermee doen. Wij vinden het belangrijk dat er zorgvuldig met uw gegevens wordt omgegaan en zorgen ervoor dat informatie die u ons verstrekt vertrouwelijk wordt behandeld. In het kort komt onze privacyverklaring er op neer dat we uw persoonsgegevens:.

Doel

We verzamelen of gebruiken uw persoonsgegevens niet voor andere doeleinden dan de doeleinden die worden beschreven in deze privacyverklaring, tenzij we hiervoor vooraf uw toestemming hebben verkregen. Wanneer u gebruik maakt van onze diensten vragen we u om persoonsgegevens te verstrekken. Deze gegevens zijn noodzakelijk om de dienst te kunnen leveren en worden door 360 graden expertise bewaard conform de wettelijke bewaarplicht en beveiliging.

Communicatie

Wanneer u ons een e-mailbericht stuurt wordt deze opgenomen in ons e-mailarchief en conform de wettelijke bewaarplicht opgeslagen. Soms vragen wij u naar persoonsgegevens die voor de desbetreffende situatie relevant zijn. Dit maakt het mogelijk uw vragen te verwerken en uw verzoeken te beantwoorden. De website bevat formulieren die u kunt gebruiken voor gebruik van onze diensten, of om met ons in contact te komen over verschillende onderwerpen. Bijvoorbeeld voor: contact op te nemen, een vraag te stellen, te registreren als klant.

Bij de uitvoering van onze diensten maken wij soms gebruik van derden. Als deze derden daarbij toegang hebben tot uw gegevens, nemen wij passende maatregelen om ervoor te zorgen dat uw gegevens afdoende worden beveiligd en uitsluitend voor de beoogde doelen worden gebruikt.

Beveiliging

360 Expertise BV heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om de door u verstrekte persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatig gebruik. Uw gegevens worden via beveiligde verbindingen verzonden over het internet en opgeslagen op beveiligde servers. De persoonsgegevens worden afgeschermd van zoekmachines. Onze werknemers zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren. Deze verplichting leggen we ook op aan derden die door ons worden ingeschakeld voor het uitvoeren van diensten en activiteiten.

Website bezoek

Wanneer u onze website bezoekt worden de technische kenmerken van uw bezoek in zogenaamde logfiles bijgehouden. Denk hierbij aan de opgevraagde pagina, IP-adres, tijdstip, browsertype en dergelijke. Wij gaan niet na wie welk IP-adres op welk moment gebruikt is/wordt en wij herleiden deze gegevens dus niet tot uw persoon. Deze logfiles worden uitsluitend ten behoeve van analyses voor de website gebruikt.

Cookies

Deze website maakt alleen gebruik van technische cookies die noodzakelijk zijn om de website goed te laten werken. Daarnaast passen we cookies bijvoorbeeld toe om het gebruik van de website te kunnen analyseren en de gebruikersvriendelijkheid te verbeteren en maakt gebruik van het meetinstrument Google Analytics.

Meer informatie over technische cookies

Voor meer informatie over technische cookies zoals 360 Expertise BV deze toepast verwijzen wij u naar de website van de Rijksoverheid.

Recht op inzien en aanpassen van persoonsgegevens

U heeft het recht om aan ons te vragen welke persoonsgegevens in onze gegevensbestanden zijn opgeslagen. Wanneer u meent dat die persoonsgegevens niet (langer) juist of volledig zijn, kunt u ons verzoeken uw persoonsgegevens aan te vullen, te verbeteren of te verwijderen. Verzoeken om aanpassingen zullen wij zo snel mogelijk behandelen. Mocht uw verzoek (nog) niet uitgevoerd kunnen worden lichten we u gemotiveerd toe waarom dat het geval is. U kunt uw verzoek sturen naar e-mailadres info@360expertise.nl

Veranderingen

Deze privacyverklaring is afgestemd op het gebruik van, en de mogelijkheden op, deze site. Eventuele aanpassingen en/of veranderingen van deze site kunnen leiden tot wijzigingen in deze privacyverklaring.